វីដេអូ៖​ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្រ្ត ថ្ងៃចន្ទ ទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ ។

ASEAN MEDIA

26 videos
750 views
វីដេអូ៖​ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្រ្ត ថ្ងៃចន្ទ ទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ ។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next