Live !! คุยกับ ไอริณ ปรีชาญวินิจ นักกีตาร์คลาสสิค ที่เคยประกาศขายกีตาร์เพื่อนำเงินมารักษาแม่ที่ป่วยโรคมะเร็งปอด ปัจจุบันหันมาเปิดเพจ "มะเร็งไฟเตอร์" เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งหลังสูญเสียคุณแม่ ...

Thailand Motion

15 videos
384 views
Live !! คุยกับ ไอริณ ปรีชาญวินิจ นักกีตาร์คลาสสิค ที่เคยประกาศขายกีตาร์เพื่อนำเงินมารักษาแม่ที่ป่วยโรคมะเร็งปอด ปัจจุบันหันมาเปิดเพจ "มะเร็งไฟเตอร์" เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งหลังสูญเสียคุณแม่ พร้อมนพ.นริทร์ วรวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-คริสเตียน

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next