២១ កញ្ញា ២០១៦ / 21 September 2016

ASEAN MEDIA

26 videos
439 views
២១ កញ្ញា ២០១៦ / 21 September 2016

កូនខ្មែរគ្រប់រូប មានកតព្វកិច្ចសង្គ្រោះជាតិ ដោយបំពេញបេសកកម្មពិសេសមួយ ក្នុងកាលៈទេសៈនេះ ដូចមានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវតទៅនេះ។
Every Cambodian has the duty to rescue our nation by fulfilling a specific mission under the present circumstances, as elaborated in the following appeal.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next