៣០ វិច្ឆិកា ២០១៥ / 30 November 2015

ASEAN MEDIA

26 videos
815 views
៣០ វិច្ឆិកា ២០១៥ / 30 November 2015

លោក យ៉ែម បុញ្ញឬទ្ធិ បានលើកឡើងស្តីអំពី ភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននៃច្បាប់គ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឆ្នាំ ២០១៦។
CNRP lawmaker Yem Ponharith underlines the positive and negative points in the Budget law for 2016. Positive point: increase in the total budget allowing increased salaries for civil servants. Negative points: Increase in foreign borrowings up to 1 billion USD without any accountability; most government expenditures present no transparency.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next