០១ កញ្ញា ២០១៩ / 01 September 2019

ASEAN MEDIA

26 videos
179 views
០១ កញ្ញា ២០១៩ / 01 September 2019

នៅពេលលោក សម រង្ស៊ី ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ សូមប្រជារាស្ត្រខ្មែរ យកគម្រូ តាមប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីន ដែលបានបណ្តេញជនផ្តាច់ការពីតំណែង ដោយសន្តិវិធី ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៦ តាមរយៈចលនាមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ហៅថា "អំណាចប្រជាពលរដ្ឋ"។ When Sam Rainsy returns to Cambodia on 9 November 2019 the Cambodian people should follow the example of the Filipino people who peacefully forced dictator Ferdinand Marcos to step down in 1986 through a historic revolution called "People Power."

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next