៣០ សីហា ២០១៩ / 30 August 2019

ASEAN MEDIA

26 videos
309 views
៣០ សីហា ២០១៩ / 30 August 2019

អត្ថន័យនយោបាយ និងគោលបំណង នៃការភ្នាល់គ្នា រវាងលោក សម រង្ស៊ី និងលោក ហ៊ុន សែន។ Political meaning and purpose of the wager between Sam Rainsy and Hun Sen.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next