២២ សីហា ២០១៩ / 22 August 2019

ASEAN MEDIA

26 videos
76 views
២២ សីហា ២០១៩ / 22 August 2019

ទោះជាមានបណ្តឹងលោក ហ៊ុន សែន នៅចំពោះមុខតុលាការប្រទេសបារាំង យ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំនៅតែមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដដែល នៅថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។
Regardless of Hun Sen's complaint against me in France, I will be in Cambodia -- as announced -- on 9 November 2019.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next