១៤ សីហា ២០១៩ / 14 August 2019

ASEAN MEDIA

26 videos
36 views
១៤ សីហា ២០១៩ / 14 August 2019

បាតុកម្មប្រឆាំង ហ៊ុន សែន រៀបចំដោយពលករ និងយុវជនខ្មែរ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន ថ្ងៃ ១២ សីហា ២០១៩។ Anti-Hun Sen demonstration organised by Khmer workers and youth in Tokyo, Japan, 12 August 2019.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next