វីដេអូ ៖ សិក្សា​ជាមួយ​កម្មវិធី​សមមូល​អប់រំ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន​តាម​អ៊ីនធឺណិត #BEEP (ប៊ីប) មាន១១មុខវិជ្ជា ដើម្បី​បញ្ចប់​ថ្នាក់​ទី​៩ និងទទួលសញ្ញាបត្រសមមូលថ្នាក់ទី៩។

Thailand Motion

15 videos
27 views
វីដេអូ ៖ សិក្សា​ជាមួយ​កម្មវិធី​សមមូល​អប់រំ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន​តាម​អ៊ីនធឺណិត #BEEP (ប៊ីប) មាន១១មុខវិជ្ជា ដើម្បី​បញ្ចប់​ថ្នាក់​ទី​៩ និងទទួលសញ្ញាបត្រសមមូលថ្នាក់ទី៩។

-ចុះ​ឈ្មោះ​រៀន​ចូល​តាម​តំណ ៖ https://goo.gl/L2w6H5

#BEEP #Computer

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next