វីដេអូ​៖ សម្រាប់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ រៀនត្រៀម​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង៖ ១៩ សីហា ២០១៩

Thailand Motion

15 videos
28 views
វីដេអូ​៖ សម្រាប់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ រៀនត្រៀម​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង៖ ១៩ សីហា ២០១៩

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា​កម្រិត​មូលដ្ឋាន មេរៀនទី១៖ ប៉ារ៉ាបូល ភាគទី១
បង្រៀន​ដោយ​លោកគ្រូ៖ នី ចំណាប់ វិទ្យាល័យ​សិលា​វេទី​គាតឈន់ ខេត្ត​ក្រចេះ

#BacII #BacII2019

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next