២៣ ឧសភា ២០១៩ / 23 May 2019 - Most popular post: "The CPP is to implode" (*)

ASEAN MEDIA

26 videos
24 views
២៣ ឧសភា ២០១៩ / 23 May 2019 - Most popular post: "The CPP is to implode" (*)

វីដេអូ ដែលប្រជាប្រិយជាងគេ ៖ "គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជិតផ្ទុះពីខាងក្នុង"។
មានអ្នកបានចូលមើលវីដេអូនេះ ជិត ១ លាននាក់ហើយ។ ចំពោះអ្នកវិញ តើបានមើលហើយឬនៅ?
(*) Nearly 1 million people have seen this video. And you, have you seen it?
បង្ហោះលើកទី១ ថ្ងៃ ០៦ ឧសភា ២០១៩ / First posting on 06 May 2019. https://www.facebook.com/rainsy.sam.5/videos/2284206198303169/

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next