ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ៖ "វេទិកាថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ការធ្វើបទបង្ហាញ និងការពិភាក្សាលើ​ប្រធានបទ #ការពង្រាយគ្រូបង្រៀន"

Thailand Motion

15 videos
6 views
ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ៖ "វេទិកាថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ការធ្វើបទបង្ហាញ និងការពិភាក្សាលើ​ប្រធានបទ #ការពង្រាយគ្រូបង្រៀន"

សន្និបាតបូកសរុបការងារអប់រំ យុវជន និងកីឡា ២០១៩ | ២៥ មីនា ២០១៩ | វិទ្យា​ស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា

#EdCongress2019

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next