ផ្សាយផ្ទាល់ ៖ "វេទិកាថ្នាក់ជាតិ ការធ្វើបទបង្ហាញ និងការពិភាក្សារបស់អនុវិស័យ #ការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍយុវជន"

Thailand Motion

15 videos
6 views
ផ្សាយផ្ទាល់ ៖ "វេទិកាថ្នាក់ជាតិ ការធ្វើបទបង្ហាញ និងការពិភាក្សារបស់អនុវិស័យ #ការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍយុវជន"

សន្និបាតបូកសរុបការងារអប់រំ យុវជន និងកីឡា ២០១៩ | ២៥ មីនា ២០១៩ | វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា កម្ពុជា

#EdCongress2019

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next