២៨ កញ្ញា ២០១៥ / 28 september 2015, 09:30 ព្រឹកមិញនេះ ខ្ញុំបានទៅចូលរួម កាន់បិណ្ឌ វេនទី១ ជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទ ចំណុះជើងវត្ត អង្គតាមិុញ នៅសង្កាត់ចោមចៅ រាជធានីភ្នំពេញ។ This morning I went to attend an i...

ASEAN MEDIA

26 videos
836 views
២៨ កញ្ញា ២០១៥ / 28 september 2015, 09:30

ព្រឹកមិញនេះ ខ្ញុំបានទៅចូលរួម កាន់បិណ្ឌ វេនទី១ ជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទ ចំណុះជើងវត្ត អង្គតាមិុញ នៅសង្កាត់ចោមចៅ រាជធានីភ្នំពេញ។
This morning I went to attend an important religious ceremony (Kan Ben Day # 1) at Phnom Penh's Wat Ang Ta Menh (a pagoda near the airport).
Day # 15 will correspond the big Pchum Ben festival (equivalent to All Saints' Day in the Christian religion).

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next