កម្មវិធី៖ កំពូលអ្នកលេងសៀក

Thailand Motion

15 videos
821 views
កម្មវិធី៖ កំពូលអ្នកលេងសៀក

ទស្សនាហើយច្បាស់ជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធី កំពូលអ្នកលេងសៀក មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង ១រសៀល និងផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធ វេលាម៉ោង ៣រសៀល លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8HD តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

It's amazing and it will make you surprised with the show Kom Pol Neak Leng Seak. Broadcast from July 02, 2016 on Saturday at 1 PM and again on Wednesday at 3 PM on CTV8HD only. Stay tuned!

#កំពូលអ្នកលេងសៀក #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next