២៣ មិថុនា ២០១៦ / 23 June 2016

ASEAN MEDIA

26 videos
450 views
២៣ មិថុនា ២០១៦ / 23 June 2016

ដកស្រង់ពីសុន្ទរកថារបស់ខ្ញុំ នៅទីក្រុងឡូវែល សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃ ១៩ មិថុនា ២០១៦ ៖ "សម្រាប់ប្រធានចលនាតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិ ការតស៊ូពីក្រៅប្រទេស ក្នុងរយៈពេលមួយបណ្តោះអាសន្ន អាចជាជម្រើសតែមួយគត់ ដើម្បីធានាជោគជ័យ នៅទីបញ្ចប់។"
Excerpt from my speech in Lowell, 19 June 2016: "For the leader of a liberation movement, fighting from abroad for a period of time may be the only option to achieve final victory."

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next