អរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានជំនឿ និងគាំទ្រឥតងាករេលើការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតនោះ គឺសូមបងប្អូនបន្តបោះឆ្នោតអោយ “គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា” លេខរៀងទី ២០ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី ២៩ កក្កដា ២០...

ASEAN MEDIA

26 videos
73 views
អរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានជំនឿ និងគាំទ្រឥតងាករេលើការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតនោះ គឺសូមបងប្អូនបន្តបោះឆ្នោតអោយ “គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា” លេខរៀងទី ២០ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី ២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខនេះ!

ជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិក្នុងការធ្វើដំណើរ និងរីករាយចុងសប្ដាហ៍៕​

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next

លេខ២០

by ASEAN MEDIA
61 views4 months ago