លេខ២០

ASEAN MEDIA

26 videos
61 views
លេខ២០

យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន “គណបក្សប្រជាជន” លេខរៀងទី ២០

ព្រោះយើងស្រឡាញ់សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ!
យើងស្រឡាញ់ និងចងចាំលេខ២០ ទុកក្នុងបេះដូងយើងគ្រប់ៗគ្នា!

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next