សេវាសាធារណៈសំខាន់ៗជាច្រើន នៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជួន កំពុងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការកែទម្រង់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីសម្រួល និងបំពេញតម្រូវការជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអោយក...

សេវាសាធារណៈសំខាន់ៗជាច្រើន នៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជួន កំពុងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការកែទម្រង់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីសម្រួល និងបំពេញតម្រូវការជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអោយក...

ASEAN MEDIA

26 videos
22 views
សេវាសាធារណៈសំខាន់ៗជាច្រើន នៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជួន កំពុងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការកែទម្រង់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីសម្រួល និងបំពេញតម្រូវការជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងរហ័សទាន់ចិត្ត។​

ជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិក្នុងការធ្វើដំណើរ និងរីករាយចុងសប្ដាហ៍៕​

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next

8 years in the making.

by Freedom
11 views21 hours ago