ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន ដែលមាន សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ បានធ្វើអោយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា នៅកម្ឌុជាមានការរីកចម្រើនគួរអោយកត់សម្គាល់ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាមានវត្តអារាមប្រមាណជាង៤...

ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន ដែលមាន សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ បានធ្វើអោយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា នៅកម្ឌុជាមានការរីកចម្រើនគួរអោយកត់សម្គាល់ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាមានវត្តអារាមប្រមាណជាង៤...

ASEAN MEDIA

26 videos
24 views
ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន ដែលមាន សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ បានធ្វើអោយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា នៅកម្ឌុជាមានការរីកចម្រើនគួរអោយកត់សម្គាល់ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាមានវត្តអារាមប្រមាណជាង៤ពាន់វត្តអារាម សម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកគោរពប្រតិបត្តិ។

ជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិក្នុងការធ្វើដំណើរ និងរីករាយចុងសប្ដាហ៍៕​

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


8 years in the making.

by Freedom
11 views21 hours ago