១៧ ឧសភា ២០១៨ / 17 May 2018

ASEAN MEDIA

26 videos
31 views
១៧ ឧសភា ២០១៨ / 17 May 2018

ពលរដ្ឋមានជំលោះដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុង ជួបជុំនៅក្រសួងដែនដី ដើម្បីរកអន្តរាគមន៍ តែត្រូវបានមន្រ្តីនៃក្រសួងនេះស្តីបន្ទោសបន្ថែម។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next

លេខ២០

by ASEAN MEDIA
20 views2 weeks ago