០៤ វិច្ឆិកា ២០១៥ / 04 November 2015 ៉" មេបក្សប្រឆាំងស្នើឲ្យស្វែងរកជនដៃដល់ ដែលព្រួតគ្នាវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រ " ៖ នេះជា វីដេអូ ចុះផ្សាយ ថ្ងៃ ០៤ វិច្ឆិកា ២០១៥ ក្នុងគេហទំព័រ របស់ វិទ្យុអាសុីសេរី http://...

ASEAN MEDIA

26 videos
969 views
០៤ វិច្ឆិកា ២០១៥ / 04 November 2015

៉" មេបក្សប្រឆាំងស្នើឲ្យស្វែងរកជនដៃដល់ ដែលព្រួតគ្នាវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រ " ៖ នេះជា វីដេអូ ចុះផ្សាយ ថ្ងៃ ០៤ វិច្ឆិកា ២០១៥ ក្នុងគេហទំព័រ របស់ វិទ្យុអាសុីសេរី http://www.rfa.org/khmer/video?v=1_vtsnx9zt
"The leader of the opposition calls for a professional and independent investigation to find out the perpetrators of the recent vicious attack on two Members of the National Assembly." This video was published on 4 November 2015 on Radio Free Asia's website http://www.rfa.org/khmer/video?v=1_vtsnx9zt

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next