บอร์ด ป.ป.ส. เห็นชอบตั้งอนุกรรมการ 3 ชุดขับเคลื่อนปราบยาเสพติด

Thailand Motion

15 videos
995 views
บอร์ด ป.ป.ส. เห็นชอบตั้งอนุกรรมการ 3 ชุดขับเคลื่อนปราบยาเสพติด

วันที่ 13 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งที่ 1/2559 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ส. ซึ่งประกอบด้วย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 7 กระทรวง และผู้แทนผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 9 แห่ง โดยมี นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นางนฤมล ช่วงรังษี รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีงบประมาณ 2559 ช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 2559 – 2560 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมไปถึงการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น โครงการศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ โครงการพัฒนาทางเลือก ต่อคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายวิษณุ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 ในช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) ซึ่งผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาทนำบทเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS 2016) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในด้านการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยและอีก 5 ประเทศตามปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ได้แก่ จีน สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ รวมถึงโครงการผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ที่ได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศว่าเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและลดทอนปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ส่วนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ก็ยังคงความเข้มแข็งในการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยได้นำมาตรการตามแผนประชารัฐฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้านชุมชน หลังจากนี้จะเป็นการติดตามประเมินผลซึ่งจะมีการประเมินผลกันในทุกๆ 6 เดือน โดยคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันวิชาการประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ นอกเหนือจากการติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดแล้ว ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อให้การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

พลเอก ไพบูลย์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ นอกจากการติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดแล้ว ยังมีเรื่องการพิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามกรอบระยะเวลาทุก 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะรัฐมนตรีในการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมไปถึงมีมติเห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 โดยวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระยะ 20 ปี คือ ใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานเพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ควบคุมปัญหาและลดผลกระทบของปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีการทบทวนนโยบายและแผนทุกระยะ 5 ปี และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการบริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร ติดตาม และประเมินผลสำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว

นายณรงค์ กล่าวว่า หนึ่งในเรื่องสำคัญของการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งนี้ คือการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะมีการเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งที่ประชุมในวันนี้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรองรับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเตรียมการชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา และเตรียมการจัดทำหรือปรับปรุงอนุบัญญัติที่จะออกตามความในประมวลกฎหมายยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 40 ฉบับ กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 110 ฉบับ สำนักงาน อัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ส. ยังมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลโดยแบ่งเป็น 3 ชุด คือ (1) คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัล (2) คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค 1 - 9 และ (3) คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาคประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศฯ กำหนดชนิดและปริมาณยาเสพติดของกลางเพื่อการพิจารณาจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลของคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค ดังนี้
1. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์ฯ ชนิดเม็ด (ยาบ้า) ไม่เกิน 50,000 เม็ด 2. เมทแอมเฟตามีน น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม3. เฮโรอีน น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม4. ฝิ่น สุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม5. กัญชา น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 10 กิโลกรัม6. กระท่อม น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 10 กิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลของคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค มีความรวดเร็วและเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

==================

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next