០១ វិច្ឆិកា ២០១៥ / 01 November 2015 សារៈសំខាន់ និង ភាពចាំបាច់ នៃ វប្បធម៍សន្ទនា។ ខ្ញំុនឹងមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញ នៅ ថ្ងៃអង្គារ ទី ៣ ខែ វិច្ឆិកានេះ វេលាម៉ោង ១៩ និង ៣៥ នាទី។ Importance and necessity o...

ASEAN MEDIA

26 videos
998 views
០១ វិច្ឆិកា ២០១៥ / 01 November 2015

សារៈសំខាន់ និង ភាពចាំបាច់ នៃ វប្បធម៍សន្ទនា។
ខ្ញំុនឹងមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញ នៅ ថ្ងៃអង្គារ ទី ៣ ខែ វិច្ឆិកានេះ វេលាម៉ោង ១៩ និង ៣៥ នាទី។
Importance and necessity of the culture of dialogue.
I will be back in Phnom Penh on Tuesday, November 3, at 19:35 (Flight TG 584).

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next