សាលាបង្រៀនធ្វើម្ហូប Global Cooking school! ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទៈ 023 88 07 18 / 069 700 233, អាស័យដ្ឋាន នៅមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លាខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ! https://www.f...

ASEAN MEDIA

106 videos
761 views
សាលាបង្រៀនធ្វើម្ហូប Global Cooking school! ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទៈ 023 88 07 18 / 069 700 233, អាស័យដ្ឋាន នៅមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លាខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ! https://www.facebook.com/200572736969065/photos/a.204021886624150.1073741829.200572736969065/204052629954409/?type=3&theater

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next