រឿង៖ គ្រូពេទ្យម្ជុលទេព

Thailand Motion

15 videos
1.693 views
រឿង៖ គ្រូពេទ្យម្ជុលទេព

ចាក់ផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
វេលាម៉ោង 11:30 ព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញ វេលាម៉ោង 19:30 យប់
នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញ PPCTV 10
ទទួលសិទ្ធិផ្តាច់មុខដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញ PPCTV

Broadcast from August 04, 2017 everyday at 11:30 AM and 7:30 PM on PPCTV Drama 10 only. Exclusively brought to you by PPCTV. Stay tuned!
#ppctvdrama #គ្រូពេទ្យម្ជុលទេព #PPCTV10 #ExclusiveCopyright #MinistryofCultureandFineArt #Cambodia

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next