១៩ ឧសភា ២០១៧ / 19 May 2017

ASEAN MEDIA

28 videos
48 views
១៩ ឧសភា ២០១៧ / 19 May 2017

លោកស្រី មូរ សុខហួរ បានជួបសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាកសិករ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដើម្បីដឹងអំពីបញ្ហា និងទុក្ខលំបាកផ្សេងៗរបស់ពួកគាត់។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next