ព្រោះតែវណ្ណៈគ្រួសារ បានធ្វើឱ្យមនោសញ្ចេតនាមួយត្រូវខ្ទាំខ្ទិច។ ប៉ុន្តែនិស្ស័យ បែរជាបណ្តាលឱ្យពួកគេជួបគ្នាសារជាថ្មី។ តើចុងក្រោយ គូស្នេហ៍មិនសមបំណងមួយគូនេះ អាចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ថ្មីបានដែរទេ?

Thailand Motion

15 videos
1.059 views
ព្រោះតែវណ្ណៈគ្រួសារ បានធ្វើឱ្យមនោសញ្ចេតនាមួយត្រូវខ្ទាំខ្ទិច។ ប៉ុន្តែនិស្ស័យ បែរជាបណ្តាលឱ្យពួកគេជួបគ្នាសារជាថ្មី។ តើចុងក្រោយ គូស្នេហ៍មិនសមបំណងមួយគូនេះ អាចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ថ្មីបានដែរទេ?

PPCTV 9 រឿង៖ អតីត មិត្តប្រុសគំរូ
ចាក់ផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
វេលាម៉ោង 11:00 ព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញ វេលាម៉ោង 20:00 យប់

Exclusive Copyright by PPCTV, broadcast from May 17, 2017 at 11 AM and 8 PM everyday on PPCTV Drama 9 only. Stay tuned!
#ppctvdrama #អតីតមិត្តប្រុសគំរូ #PPCTV9

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next