ផ្សាយផ្ទាល់(Live)៖ ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ ជូនដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ អាសុី អឺរ៉ុប។

ASEAN MEDIA

106 videos
6 views
ផ្សាយផ្ទាល់(Live)៖ ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ ជូនដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ អាសុី អឺរ៉ុប។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២០ មេសា ២០១៧

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next

#SMCOM H-1...

by je t'aime
4 views4 hours ago