១៩ មិនា ២០១៧ / 19 March 2017

ASEAN MEDIA

106 videos
15 views
១៩ មិនា ២០១៧ / 19 March 2017

ក្មួយប្រុស ហ៊ុន វណ្ណះ សកម្មជនបរិស្ថាន បានប្តេជ្ញា និងលាតត្រដាងការពិតពីគោលនយោបាយសំដែងល្ខោនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next