សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីតែងតែគាំទ្រ និងលើកតម្កើងវិស័យកីឡា សម្តេចគឺជាវិរបុរសកីឡារបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន

ASEAN MEDIA

26 videos
320 views
សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីតែងតែគាំទ្រ និងលើកតម្កើងវិស័យកីឡា សម្តេចគឺជាវិរបុរសកីឡារបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន

Samdech Prime Minister always supports and prmotes sports throughout the country. He is a Hero of Sports in Cambodia today.

#HunSen #CambodiaSports #students #school

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next