ផ្សាយផ្ទាល់​៖ ការលើកទឹកចិត្ត និង​ការអប់រំគ្រូ (អនុសាសន៍ និងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន) | កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ក្រុមការងារ​គ្រូបង្រៀន​អន្តរជាតិ​ - វេទិកា​កិច្ច​សន្ទនា​គោល​នយោបាយ​លើក​ទី​៩ | ០៦ ធ្នូ ២០១៦ |...

Thailand Motion

15 videos
562 views
ផ្សាយផ្ទាល់​៖ ការលើកទឹកចិត្ត និង​ការអប់រំគ្រូ (អនុសាសន៍ និងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន) | កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ក្រុមការងារ​គ្រូបង្រៀន​អន្តរជាតិ​ - វេទិកា​កិច្ច​សន្ទនា​គោល​នយោបាយ​លើក​ទី​៩ | ០៦ ធ្នូ ២០១៦ | ខេត្ត​សៀមរាប
International Task Force on Teacher: Annual Meetings The 9th Policy Dialogue Forum, 3-7 December 2016, Siem Reap, Cambodia.
#ttf2030 #education2030

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next